1. Úvodní ustanovení
 • Účel a cíl

Zásady pro ochranu osobních údajů účastníků profesního a manažerského vzdělávání v společnosti REKVAL s.r.o. (dále jen Zásady) jsou vydány v souladu s ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších úprav.

Cílem je stanovení práv a povinností zaměstnanců společnosti REKVAL s.r.o. při zpracovávání osobních údajů a jejich zabezpečení proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k nim.

1.2. Rozsah platnosti

Zásady jsou platné pro všechny zaměstnance společnosti REKVAL s.r.o.

1.3. Definice pojmů

 • Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitého subjektu údajů.
 • Subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují
 • Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. Shromažďování osobních údajů je systematický postup nebo soubor postupů, jehož účelem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosiče informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování.
 • Uchováním osobních údajů je udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat
 • Likvidací osobních údajů se rozumí fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování
 • Správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj
 • Zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje
 • Příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny
 1. Přístup zaměstnanců společnosti REKVAL s.r.o. k osobním údajům

2.1. Zaměstnanci společnosti REKVAL s.r.o. mají přístup v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti k následujícím údajům:

Jméno, příjmení, akademický titul, datum narození, rodné číslo, firma, bydliště.

 • Zdrojem osobních údajů jsou přihlášky na jednotlivé vzdělávací akce.
 • Příjemcem osobních údajů jsou výhradně zaměstnanci společnosti REKVAL s.r.o.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány ve smyslu vydání úředních dokladů o ukončené vzdělávací akci. V této souvislosti jsou nezbytnou součástí přípravy a zpracování dokladů o průběhu a absolvování vzdělávací akce ve formě:
 • vystavení certifikátu o absolvování vzdělávací akce
 • vystavení příslušného profesního průkazu nebo osvědčení o absolvování vzdělávací akce
 • osvědčení o absolvování vzdělávací akce
 • Místem zpracovávání osobních údajů jsou pracoviště společnosti REKVAL s.r.o.
 1. Povinnosti zaměstnanců společnosti REKVAL s.r.o.
 • Všichni zaměstnanci společnosti REKVAL s.r.o. jsou povinni:
 1. zpracovávat pouze přesné osobní údaje, které společnost REKVAL s.r.o. získala za účelem přípravy, průběhu a vystavení dokladů o ukončení vzdělávacích akcí,
 2. shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu uváděnému v bodě 2.4.
 3. uchovávat osobní údaje po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování ve společnosti REKVAL s.r.o.
 4. zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny
 5. shromažďovat osobní údaje pouze otevřeně, je vyloučeno shromažďovat údaje pod záminkou jiného účelu nebo jiné činnosti
 6. provádět důslednou skartaci vyřazených dokumentů
 7. Zabezpečení osobních údajů proti zneužití

4.1.  Osobní údaje účastníků vzdělávacích akcí jsou bezpečně ukládány ve skříních, zpřístupněných pouze zaměstnancům společnosti REKVAL s.r.o., které se nacházejí výhradně v místnostech společnosti REKVAL s.r.o.

4.2.   Vstup do kanceláří společnosti REKVAL s.r.o. je chráněn proti neoprávněnému vniknutí nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, proti jejich změně nebo ztrátě, příp. proti jejich neoprávněným přenosům mechanickými zábrannými prostředky.

4.3    Zaměstnanci společnosti REKVAL s.r.o. kteří v rámci plnění zákonem stanovených oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními údaji, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejňování by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení příslušných prací nebo ukončení zaměstnání ve společnosti REKVAL s.r.o.

 1. Likvidace osobních údajů
 • Společnost REKVAL s.r.o. v pozici zpracovatele je povinna provést likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje shromažďovány
 • Jestliže správce (společnost REKVAL s.r.o.) ukončí svoji činnost, je povinen Úřadu pro ochranu osobních údajů neprodleně oznámit, jak s osobními údaji naloží
 1. Závěrečná ustanovení
 • „Zásady pro ochranu osobních údajů účastníků profesního a manažerského vzdělávání ve společnosti REKVAL s.r.o. je uložen u ředitelky společnosti REKVAL s.r.o. a nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2009

Ing. Jarmila Kolatová

jednatelka společnosti REKVAL s.r.o.