Všeobecné obchodní podmínky

Vzdělávací společnost REKVAL, s.r.o., se sídlem 28. října 68/165, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory,
IČ 26832542, DIČ CZ26832542, vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 279 09, č. účtu
u Komerční banky: 35-1739860257/0100 , zastoupená Ing. Jarmilou Kolatovou, jednatelkou společnosti, poskytuje služby v oblasti vzdělávání dospělých prostřednictvím realizace rekvalifikačních kurzů, technických a dělnických kurzů, zkoušek z profesní kvalifikace, dalších otevřených kurzů, seminářů, profesních a odborných setkání (dále jen „akce“), a to prezenční nebo on-line formou.

I.  Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst.
1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran.

2. Smluvními stranami se rozumí dodavatel REKVAL, s.r.o., se sídlem 28. října 68/165, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory, IČ 26832542, DIČ CZ26832542, vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 279 09, kontaktní telefon 739 227 247, a objednatel, kterým je osoba nebo společnost, která si
u dodavatele objednala účast na akci prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webových stránkách www.rekval.czwww.freudovydny.czwww.beskydskedny.cz, emailem na info@rekval.czsekretariat@rekval.cz  nebo osobním předáním přihlášky.

3. Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem vzniká přijetím objednávky (závazná přihláška) a následným písemným potvrzením objednávky ze strany dodavatele. Objednatel souhlasí při uzavírání smlouvy s použitím komunikačních prostředků na dálku.

4. V případě, že objednatel uvedev objednávce své IČO a fakturační údaje a zamýšlí nakoupit vzdělávací služby v rámci své podnikatelské činnosti, nebude na něj pohlíženo v rámci smluvního vztahu jako na spotřebitele.

5. V případě, že objednatel neuvedev objednávce své IČO a fakturační údaje, bude na něj v rámci smluvního vztahu pohlíženo jako na spotřebitele a uplatní se dále také ujednání stanovená zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.  

6. Dodavatel si vyhrazuje právo, že akce prezentované na webu www.rekval.czwww.freudovydny.czwww.beskydskedny.cz  nemusí být vždy realizovány.

II. Předmět plnění

1. Služby dodavatele zahrnují: rekvalifikační kurzy, zkoušky z profesní kvalifikace, technické a dělnické kurzy, profesní setkání, odborná setkání, webináře, on-line kurzy a e-learningové kurzy.

2. Termíny jednotlivých kurzů a akcí jsou uvedeny na webových stránkách dodavatele dle bodu 6. článku
I. VOP nebo jsou dohodnuty písemně na základě jednání obou smluvních stran. 

II. Objednávka a uzavření smlouvy

1. Objednávky přijímá dodavatel prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webových stránkách, uvedených v bodu 6. článku I. VOP, nebo písemně, zaslané poštou nebo předané osobně, nebo e-mailem.

2. Při odeslání vyplněného přihlašovacího formuláře na webových stránkách dodavatele, uvedených v bodu 6. článku I. VOP obdrží objednatel potvrzení e-mailem o přijetí objednávky s uvedením platebních dispozic. V případě písemné objednávky potvrdí její přijetí dodavatel povzájemné komunikaci s objednatelem rovněž e-mailem.

3. Vyplněná a potvrzená registrace prostřednictvím přihlašovacího formuláře nebo potvrzená objednávka je závazná a jejím odesláním souhlasí objednatel s těmito VOP.

4. V objednávce uvede objednatel tyto své údaje: název plátce (organizace nebo fyzická osoba), jméno
a příjmení účastníka kurzu nebo akce, adresu, e-mail, telefonní číslo, u organizace IČ, DIČ a způsob platby.

5. V objednávce uvede objednatel název vzdělávacího kurzu nebo akce a termín konání.

6. Dodavatel si vyhrazuje právo vzdělávací kurz nebo akci neuskutečnit v případě nedosažení minimálního počtu přihlášených účastníků,přičemž minimální počet účastníků si stanovuje dodavatel s ohledem nakonkrétní kurz nebo akci.

III. Cena a platební podmínky

1. Cena za příslušný vzdělávací kurz nebo akci je uvedena na webových stránkách dle bodu 6. článku I. VOP nebo je stanovena smluvně na základě písemné komunikace mezi objednatelem a dodavatelem,v tomto případě je uvedena v závazné písemné objednávce.

2. Každý plátce (organizace nebo fyzická osoba) jepovinen před zahájením vzdělávacího kurzu nebo akce provést řádně úhradu na základě platebních dispozic, které obdrží e-mailem po odeslání objednávky nebo vyplnění přihlašovacího formuláře, nebo na základě zálohové faktury.

3. Úhrada bude provedena na účet dodavatele č.35-1739860257/0100, vedený u Komerční banky, pod přiděleným variabilním symbolem, nebo po dohodě, výjimečně, v hotovosti na místě konání vzdělávacího kurzu nebo akce.

4. V případě, že úhrada nebude provedena předzahájením vzdělávacího kurzu nebo akce, vyhrazuje si dodavatel právo nevpustit účastníka na místo konání.

IV. Dodací a storno podmínky

1. Kurz bude objednateli poskytnut v některé z níže uvedených forem:

– v prezenční formě v sídle dodavatele nebo na jiném, s objednatelem předem dohodnutém místě

– on-line formou v podobě webináře, na základě přístupových údajů k připojení do elektronického rozhraní zaslaného objednateli e-mailem nejpozději v den konání kurzu

– formou e-learningu v členské sekci, a to nazákladě přístupových údajů, zaslaných objednateli e-mailem po zaplacení ceny kurzu

2. Dodavatel se zavazuje k uveřejnění podmínek příslušných kurzů, a to termín, rozsah výuky a cenu. Podmínky jsou zveřejněnyna webových stránkách www.rekval.cz.

3. Kurzy probíhají v časovém rozsahu dle specifikace objednaného typu kurzu. Délka jedné vyučovací hodiny je 45 minut, pokud ve specifikaci kurzu není uvedeno jinak.

4. Dodavatel se zavazuje, že výuka proběhne v rozsahu časové dotace kurzu.

5. Dodavatel si vyhrazuje právo posunout zahájení a ukončení kurzu z organizačních nebo technických důvodů.

6. V případě, že akci nebude možno ze závažných důvodů realizovat, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní termín nebo způsob zajištění náhradní výuky, přičemž bude objednatel předem na tuto skutečnost písemně upozorněn.

7. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu, která je interně stanovenana každý typ kurzu zvlášť. Dodavatel je povinen o této skutečnosti informovat objednatele nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Dodavatel je v tomto případě povinen nabídnout objednateli náhradní řešení, jako například navštěvovat jiný kurz, převést zaplacenou částku za kurz naindividuální výuku, popř. vrátit kurzovné objednateli.

8. Dodavatel se zavazuje zajistit pro výuku v kurzu lektora, a to dle konkrétní specifikace kurzu. Dodavatel si zároveň vyhrazuje právo na změnu lektora.

9. Storno podmínky jsou uvedeny u každé služby – vzdělávací akce zvlášť.

V. Reklamační podmínky

1. Je-li zakoupenou službou rekvalifikační kurz, zkouška z profesní kvalifikace, technický kurz, dělnický kurz, profesní setkání, odborné setkání, webinář, on-line kurz, e-learningový kurz apod., objednatel je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba rozpor s jeho objednávkou, a to bezodkladně po jejím zjištění.  V rámci reklamace poté dodavatel bezodkladně poskytne plnění v souladu s objednávkou. 

2. Pokud nebyla služba dodána v dodací lhůtě (v případě přístupových údajů u on-line kurzu nebo e-learningového kurzu), je objednatel před uplatněním reklamace povinen nejprve zkontrolovat složky e-mailu „hromadná pošta“,  „spam“ nebo„nevyžádaná pošta“. Pokud ani tam službu (přístupové údaje) nenalezne, má právo objednatel reklamaci uplatnit.

3. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění na adresu: info@rekval.cz. K reklamaci je třeba přiložit popis reklamované služby, fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh na řešení reklamace.

4. Reklamaci je dodavatel povinen vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace, pokud se výslovně nedohodne s objednatelem jinak.

VI. Ochrana osobních údajů

1. Svou informační povinnost vůči odběratelive smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraněfyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraněosobních údajů, dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů odběratele pro účely plnění této smlouvy, pro účely jednání
o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností dodavatele plní dodavatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

VII. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1. Odběratel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačníspolečnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení dodavatelem na elektronickou adresu či na telefonní číslo odběratele. Svou informační povinnost vůči odběrateli ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů odběratele pro účely zasílání obchodních sdělení plní dodavatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

VIII. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

1. V případě,že dojde mezi dodavatelem a objednatelem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, má právo spotřebitel na mimosoudní řešení.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Všechna práva k webovým stránkám dodavatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky,fotek, filmů, záznamů z webinářů, grafik, ochranných známek, loga adalšího obsahu a prvků, náleží dodavateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky, studijní a podpůrné materiály, nebo jejich část bez souhlasu dodavatele.

2. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti 1. 6. 2022.

Ing. Jarmila Kolatová

Jednatelka